Публикуване годишни финансови отчети на фирми в интернет

Публикуване годишни финансови отчети в интернет

До края на юни предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети.

Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър, а в специализиран интернет сайт или в печатно икономическо издание. Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет. В закона за счетоводството са предвидени високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет.

Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.

Микро- и малките предприятия, визирани по-горе, не са освободени от задължението за съставяне на ГФО със съдържанието и по начина, регламентирани от съответния нормативен акт, а само от изискването за обявяване в ТР на определени елементи от него.

Публикуване на Годишните отчети може да се извърши от управителя или прокуриста на дружеството, адвокат с изрично пълномощно, друго лице, когато това е предвидено по закон – например ликвидатор, съставителя на финансовите отчети с нотариално заверено пълномощно.

Когато физическо лице не спази гореописаните изисквания за публикуване на финансовите си отчети, тогава то подлежи на санкция в размер от 500 до 2000 лв, а за юридическо лице санкциите са в размер от 500 до 3000 лв. и както обикновено, при повторно нарушение на тези разпоредби санкциите се налагат в двоен размер.

5 години съхраняване на отчета – по-дълъг период от нормативно определения, който е 3 години